طاها شیر
(24 نتیجه)
شیرآلات طاها شیر مدل 313 طلایی
۱۱,۳۶۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۳۶۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
شیرآلات طاها شیر مدل 313 کروم
۱۰,۷۳۷,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۹,۰۰۰ تومان
۱۰,۷۳۷,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۹,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
شیرآلات طاها شیر مدل فلورانس کروم
۸,۴۶۷,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۷,۰۰۰ تومان
۸,۴۶۷,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۷,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
شیرآلات طاها شیر مدل فلورانس کروم مات
۸,۸۱۸,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۴,۰۰۰ تومان
۸,۸۱۸,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۴,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
شیرآلات طاها شیر مدل لیماک کروم مات
۸,۲۸۴,۰۰۰ تومان ۱,۴۷۳,۰۰۰ تومان
۸,۲۸۴,۰۰۰ تومان ۱,۴۷۳,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
شیرآلات طاها شیر مدل لیماک طوسی کروم
۷,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۱,۰۰۰ تومان
۷,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۱,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
شیرآلات طاها شیر مدل لیماک سفید طلایی
۷,۶۰۲,۰۰۰ تومان ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۲,۰۰۰ تومان ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
شیرآلات طاها شیر مدل اسپیدا سفید کروم
۷,۲۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۹۸,۰۰۰ تومان
۷,۲۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۹۸,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
شیرآلات طاها شیر مدل پرنس طلایی
۷,۱۴۳,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۱,۰۰۰ تومان
۷,۱۴۳,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۱,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
شیرآلات طاها شیر مدل پرنس سفید کروم
۶,۷۷۸,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۹,۰۰۰ تومان
۶,۷۷۸,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۹,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
شیرآلات طاها شیر مدل وانیا طلایی
۶,۷۶۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۶,۰۰۰ تومان
۶,۷۶۲,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۶,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
شیرآلات طاها شیر مدل شوپه طلایی
۶,۷۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۹,۰۰۰ تومان
۶,۷۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۹,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
شیرآلات طاها شیر مدل 310سفید طلایی
۶,۶۵۶,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۶,۰۰۰ تومان
۶,۶۵۶,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۶,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
شیرآلات طاها شیر مدل پرنس کروم
۶,۴۵۸,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان
۶,۴۵۸,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
شیرآلات طاها شیر مدل 310
۶,۳۵۲,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۵۲,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
شیرآلات طاها شیر مدل شوپه سفید کروم
۶,۲۸۲,۰۰۰ تومان ۱,۱۳۹,۰۰۰ تومان
۶,۲۸۲,۰۰۰ تومان ۱,۱۳۹,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها